Nouve

Блог за аматьорски изпълнения

Процедура при закриване на фирма ЕТ

В условията на пазарна икономика става все по трудно един бизнес да остане стабилен на пазара.

Много дружества не успяват да се преборят с конкуренцията и пристъпват към крайни решения - стартиране на процедура по ликвидация и заличаване на фирма.

При различните видове търговски дружества тези процеси протичат сходно, но има и някои съществени различия. Ще обърнем внимание на ЕТ, тъй като това е втората най-широко разпространена форма на правна регистрация в България, след ЕООД и ООД.

 

Как протича процедурата по закриване на Едноличен Tърговец?

 

Причните за достигането до решение по заличаване на ЕТ могат да бъдат не само нестабилността на пазара и липсата на печалба от дейността на предприятието. Такава необходимост може да настъпи при смърт на лицето, собственик на бизнеса, като наследниците не желаят да развиват дейността и пристъпват към заличаване на фирмата от ТР или в случай, че решавате да се занимавате с друго.

Процедурата при ЕТ е сравнително по-улеснена от тази при ООД и ЕООД - тук се спестява нуждата от генерално решение на съдружници за пристъпване към закриването, тъй като тук собственикът е един.

  1. Процедурата започва с получаване на необходимото удостоверение от страна на НОИ - удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, след уведомяването на институции за прекратяване дейността на фирмата и предаване на архивна документация и разплащателни ведомости за персонала, който е бил осигуряван. Това условие е задължително, тъй като в отговор НОИ издава удостоверение, което е приложимо към документацията, предавана към ТР.
  2. Следва подаване на Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец – А1. Подаването на Заявление за дерегистрация на фирма по ЗДДС, в случай че фирмата е била регистрирана по ЗДДС, трябва да се осъществи в 14-дневен срок от заличаването на фирмата. Към приложимите книжа следва да се добави и Декларация за истинност, както и документ, че е внесена необходимата държавна такса за промяна на обстоятелства.
  3. Липсата или наличието на задължения към кредитори при ЕТ, ООД и ЕООД е ключов фактор. Докато при наличието на такива при ООД процедурата по закриването на ООД се утежнява, тъй като тези задължения трябва да бъдат премахнати в ликвидационният срок, за да се заличи напълно от Търговския регистър, а в случай че не успее, се преминава към обявяване на несъстоятелност. При ЕТ не е точно така. Тук лицето-собственик носи отговорност като физическо лице-титуляр пред кредиторите. Юридическата му регистрация като ЕТ му разрешава да извършва търговска дейност. Това означава, че ЕТ може да бъде закрито и в случай че има задължения. При ЕООД и ООД нещата са доста по-сложни. Там отговорността е с цялото имущество на фирмата, но не само с юридическата ѝ регистрация, а и с дяловото участие на съдружниците в нея. Това допълнително усложнява процедурата.

Предвидените в закона условия на така създалите се обстоятелства по ликвидация на ЕООД и ООД или в случая, който разгледахме, за закриване на фирма ЕТ, предвижда подготовка на изрядна документация, за да се завърши цялостния процес успешно. Бихте могли да се възползвате от услугите на адвокатска кантора, които биха ви съдействали при цялостната организация по закриването на фирма, оказвайки ви професионална помощ. Така бихте си спестили много нерви, чакане по опашки и грешки, заради които може да се наложи да плащате допълнителни държавни такси.